http://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_images/user_5449_images/einstein_rgb.jpg

EXPERT SYSTEM FOR AN INTELLIGENT SUPPLY OF THERMAL ENERGY IN INDUSTRY AND OTHER LARGE-SCALE APPLICATIONS

NEWSLETTER

No.9 - Január 2012

Vítame Vás pri deviatom siedmeho vydania newslettera EINSTEIN,

ktorý obsahuje množstvo informácií, pocnúc najnovšími správami cez pripravované akcie po jeden kontaktný bod pre projektové aktivity EINSTEIN II.


In This Issue

EINSTEIN & sektor Prá?ne

Študenti v Madride pracujú s EINSTEINom

Výsledky auditov EINSTEIN II vo Ve?kej Británii

EINSTEIN II sa ide kúpanie

EINSTEIN II závere?ná disemina?ná konferencia a De? používate?ov a vývojárov

 Novinky

Štatistiky o užívate?och a stiahnutiach EINSTEIN

Od vzniku softvérového nástroja EINSTEIN až do 30.11.2011 bol tento nástroj stiahnutý celkom 10 443 a to v 100 krajinách po celom svete. Od za?iatku projektu EINSTEIN II v júli 2010 bolo evidovaných skoro 5 000 stiahnutí. Kým v prípade EINSTEIN I bolo takmer 75% stiahnutí sústredených v Španielsku, od za?iatku prevádzkovania EINSTEIN II zvýšili svoj podiel nové krajiny, a to najmä Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Rakúsko.

Po?et registrovaných užívate?ov EINSTEIN sa zvýšil z 37 (koniec Einstein I) až na 102, a 430 osôb je zaregistrovaných na odber noviniek o EINSTEINe. Títo dostávajú newsletter EINSTEIN a pravidelné aktualizácie o projekte EINSTEIN.

Pre preh?ad stiahnutí softvérového nástroja EINSTEIN od februára 2010 pod?a krajín navštívte túto webovú stránku: www.sourceforge.net/projects/einstein).


Akcie

EINSTEIN II národná konferencia v Newcastle, 26. marec 2012, Ve?ká Británia

Tretia národnej konferencie EINSTEIN je skvelou príležitos?ou dozvedie? sa viac o EINSTEIN II a jeho aplikáciách v potravinárskom a nápojovom priemysle. Budú ju spolo?ne organizova? West Midlands European Service a Newcastle University d?a 26. marca 2012 v Newcastle, Ve?ká Británia.

Pre ?alšie informácie prosím kontaktujte pani Anna-Maria Schober na adreseDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!';document.getElementById('cloakf347a0b971161c905824a5c80c4439e0').innerHTML += ''+addy_textf347a0b971161c905824a5c80c4439e0+'<\/a>';


EINSTEIN II úvodné školenie v Newcastle, 27. - 29. marec 2012, Ve?ká Británia

Tretie úvodné školenie EINSTEIN II sa bude kona? vo Ve?kej Británii v spolupráci s Newcastle University koncom mája 2012.

Pre ?alšie informácie a pre zaradenie do zoznamu pre obdržanie závere?ných informácií, kontaktujte prosím pani Anna-Maria Schober na adreseDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!';document.getElementById('cloak757ab78e182a180a7457a8ebb939ccef').innerHTML += ''+addy_text757ab78e182a180a7457a8ebb939ccef+'<\/a>';


EINSTEIN II úvodné školenie v Paríži, 24.-26. apríl 2012, Francúzsko

Tretie úvodné školenie EINSTEIN II sa bude kona? v Paríži koncom apríla 2012. Tento kurz poskytuje ú?astníkom možnos? dozvedie? sa, ako vykonáva? EINSTEIN II energetický audit a ako používa? EINSTEIN II softvérový nástroj na tepelné audity.

Školenie sa bude kona? 24., 25. a 26. apríla v ACFCI, 46, avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS.

Pre viac informácií prosím kontaktujte Carinne Fleury Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


EINSTEIN II úvodné školenia v Barcelone a Madride, jar 2012, Španielsko

Dve EINSTEIN II úvodné školenia sa uskuto?nia v Španielsku. Presné termíny a ?alšie informácie budú ?oskoro zverejnené.

Pre ?alšie informácie o EINSTEIN II školení v Barcelone prosím kontaktujte pána Hans Schweiger na adrese:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Pre ?alšie informácie o EINSTEIN II školení v Madride prosím kontaktujte pani Maria Encinas na adrese Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


EINSTEIN II final conference and users & developers day in Brussels, 29th-30thMay 2012, Belgium

EINSTEIN II finálna disemina?ná konferencia sa bude kona? 29. mája vo West Midlands European Centre, 22-28, Avenue d'Auderghem, 1040 Brusel.

EINSTEIN II De? používate?ov a vývojárov sa bude kona? 30. mája vo West Midlands European Centre, 22-28, Avenue d'Auderghem, 1040 Brusel.

Pre viac informácií prosím kontaktujte pani Anna-Maria SchoberDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ';document.getElementById('cloak58a70d7549ece30f2af9b19d840a00d9').innerHTML += ''+addy_text58a70d7549ece30f2af9b19d840a00d9+'<\/a>'; aalebo navštívte webovú stránku: http://www.einstein-energy.net/events


Zaregistrujte sa

Ak chcete obdržat dalšie vydanie tohto newslettera, kliknite sem.

Ak chcete prispiet do dalšieho vydania (napr. krátkym popisom vášho projektu vztahujúceho sa na EINSTEIN), zašlite prosím krátky text (max. 500 slov) s obrázkom (nepovinné) na emailovú adresu Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Kontaktujte nás

Hans Schweiger
energyXperts.NET
Barcelona (Spain) / Berlin (Germany)

website: www.energyxperts.net
e-mail: info@energyxperts.net
telephone numbers:
+34 697 267 280
+49 30 221 606 759

EINSTEIN II skúma sektor Prá?ovne a ?istiarne v Rakúsku

V Rakúsku boli metóda a nástroje EINSTEIN použité pri hodnotení úsporných opatrení v prá?ovniach, ako jedného aspektu z odvetvového zamerania v rámci národného programu energetickej ú?innosti pre firmy. ?alším opatrením v rámci rakúskeho programu bol vývoj ukazovate?ov ("tzv. benchmarkov") prostredníc-tvom dotazníkov, ktoré boli rozoslané do všetkých prá?ovní v Rakúsku. V závere programu boli zhrnuté odporú?ania pre úsporné opatrenia v sektore zistené metódou EINSTEIN.

Všetky kritériá boli zahrnuté v benchmarkovej databáze Rakúskej iniciatívy pre ochranu klímy - klíma:aktiv (len v nemeckom jayzku):

http://www.energymanagement.at/Branchen-Benchmarking.90.0.html

pod “Textilreiniger”.

Prvým krokom v rámci projektu EINSTEIN bol zber dát: spotreba plynu a elektrickej energie, množstvo vy?istenej bielizne a produk?ný ?as v hlavných oblastiach. Dáta boli zis?ované u všetkých strojov, a to: spotreba pary alebo plynu v plnom za?ažení, odhadom pri ?iasto?nom za?ažení, spotreba vody a prúdenie vzduchu vrátane teplôt.

Výsledky ukázali, že najviac tepla v prá?ovniach odoberajú:

  • Umývanie: zvy?ajne vykonávané v tunelových prá?kach a žmýka?kách prádla pri teplote 50-75°C; odpadová voda má teplotu medzi 30 až 50°C, v závislosti na existujúcom opätovnom získavaní tepla a na premiešavaní so studenou vodou.
  • Sušenie: zvy?ajne vykonávané v bubnových suši?kách pri teplote 45°C až vyše 100°C; odpadové teplo má obvykle okolo 70°C a viac.
  • Povrchová úprava: zvy?ajne vykonávaná na dokon?ovacích strojoch a lisoch pri teplote 180°C; tiež je tu ve?a horúceho odpadového tepla s teplotou najmenej 100°C.

Na základe týchto dát bola EINSTEINom navrhnutá sie? výmenníkov tepla. Rýchlu návratnos? a ušetrenie procesov výroby tepla o 10% až 40% má najmä spätné získavanie tepla z odpadového tepla zo suši?iek a tunelových prá?ok zvy?ajne použité do rovnakých procesov.

CHP (kombinovaná výroba tepla a elektriny) by v tomto prípade mala významný vplyv na úsporu primárnej energie.
Študenti v Madride pracujú s EINSTEINom

V Madride boli vykonané dva kurzy EINSTEIN. Jeden v základnej a jeden na pokro?ilej úrovni. Záujem o kurzy reflektoval nadšenie energetických spolo?ností a odborníkov a inžinierov v Španielsku od zahájenia projektu za?iatkom roku 2007. Osem z 18 ú?astníkov predstavili svoje projekty.

Kurz bol zameraný na použitie nástroja EINSTEIN na vykonanie auditu tepelnej energie v spolo?nosti v plnom rozsahu. Študenti sa hlavne zamerali na použitie nástroja v priemyselných podnikoch a budovách a to u dvoch najvä?ších spotrebite?ov energie.

 

Predpokladá sa, že niektorí z týchto ôsmich študentov absolvujú závere?né vyhodnotenie a analýzu projektov a získajú tak európsky certifikát audítora EINSTEINu.

Obchodná a priemyselná komora v Madride je nesmierne v?a?ná za tvrdú prácu a úsilie dobrovo?ne prejavenú študentmi, ktorí už podali závere?né práce. Chceli by sme tiež po?akova? spolo?nostiam, ktoré ve?koryso poskytli svoje zariadenia alebo energetické údaje umož?ujúce optimálny rozvoj. Sme presved?ení, že všetci budú ma? prospech z tejto skúsenosti.

 

back to top

Výsledky auditov EINSTEIN II vo Ve?kej Británii

Koncom decembra 2011 bolo dokon?ené ?alšie kolo auditov všetkými partnermi, s celkovým po?tom 25 dokon?ených auditov.

AEE INTEC, ako vodca pracovného balí?ka 3, dokon?il a prezentoval 7 auditov vo Ve?kej Británii. Skúmané spolo?nosti boli: spolo?nos? spracúvajúca kovy, dátové centrum (ktoré bolo aj sú?as?ou prvého kola auditov), dve kancelárske budovy, univerzita, spolo?nos? spracúvajúca zemiaky a nemocnica. Všetky tieto odvetvia majú potenciál úspor a integrácie obnovite?ných zdrojov energie. Po dohode s firmami bolo prediskutovaných nieko?ko alternatívnych návrhov. Napríklad vo firme spracúvajúcej zemiaky bolo navrhnuté absorp?né chladiace zariadenie pre chladenie skladu a v jednej kancelárskej budove bola navrhnutá inštalácia CHP.

Pri všetkých siedmich auditoch je možnos? dosiahnu? úspory primárnej energie o viac ako 31,051 MWh, ?o vedie k zníženiu emisií CO2 o 7,054 t/rok. Výsledky auditu boli prezentované po?as školenia pre pokro?ilých v novembri 2011 a budú priebežne aktualizované až do konca projektu. Celkovo bola spätná väzba od podnikov ve?mi pozitívna. Investície na úspory primárnej energie a emisií CO2, rovnako ako na dodávky energií a rekuperáciou tepla budú overené spolo?nos?ami.

 

Obrázok 1: Porovnanie spotreby primárnej energie - PEC (primary energy consumption), v sú?asnom a navrhovanom stave a množstvo emisií CO2 t /rok.

 

back to top

INSTEIN II sa ide kúpa?

Jedným z cie?ov EINSTEIN II projektu je rozšírenie auditov EINSTEIN aj do nepriemyselných oblastí. Okrem nemocníc a ve?kých kancelárskych budov, majú nepochybne obrovský dopyt po tepelnej energii aj kryté bazény a kúpele. Nemecký projektový partner ZAB kontaktoval rad kúpe?ných subjektov v regióne Berlín / Brandenbursko a informoval ich o softvéri EINSTEIN a energetických auditoch. Takmer okamžite niektoré kúpe?né subjekty prejavili záujem. Spolo?ne s kolegami z energyXperts sme už za?ali pracova? na prvom audite a tri ?alšie sú naplánované. Bude obzvláš? zaujímavé zisti? možné úspory vyplývajúce z výpo?tov EINSTEIN, pretože vä?šina použitého tepla v kúpe?och má podstatne nižšiu teplotu.

 

back to top

REZERVUJTE SI TERMÍN: EINSTEIN II závere?ná disemina?ná konferencia a De? používate?ov a vývojárov

EINSTEIN II závere?ná európska disemina?ná konferencia (29. máj 2012) v Bruseli bude oslavova? úspech projektov EINSTEIN I a II. Konferencia spolu združí 100 k?ú?ových európskych politík a zainteresované strany z energetickej oblasti. Závere?ná konferencia bude informova? o rozvíjajúcej sa EÚ politike a podporova? porozumenie v danej problematike.

Pre zástupcov daných oblastí je to príležitos? prispie? k diskusiám o tepelnej energii a pripravovaných európskych smerniciach ur?ených špeciálne tejto téme.

EINSTEIN II De? používate?ov a vývojárov (30. máj 2012) vytvorí komunitu používate?ov a vývojárov EINSTEIN pri?om:

  • Užívatelia budú prezentova? a vymie?a? si skúsenosti o metodike EINSTEIN v praxi
  • Vývojári budú prezentova? a diskutova? o nových funkciách a plánova? nové aktivity

De? používate?ov a vývojárov EINSTEIN tvorí dôležitý prvok smerom ku komunitnej rozvojovej stratégii pre projekt EINSTEIN.

Obe akcie sa uskuto?nia v Bruseli:

West Midlands European Centre, 22 - 28 Avenue d'Auderghem, 6. poschodie, 1040 Brusel
Pre viac informácií kliknite tu.

 

back to top

www.einstein-energy.net | einstein.sourceforge.net

Footer

The production of this paper was financially supported by the European Commission under the 'Intelligent Energy – Europe' programme (Project: EINSTEIN-II, iee/09/702/S12.558239).The sole responsibility for the content publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

IEE LOGO