PROJEKTOVÉ NOVINY

?íslo 5 – október 2010

Predchádzajúce 4 vydania Projektových novín boli publikované v rámci projektu IEE-EINSTEIN, ktorý bol ukon?ený v auguste 2009 (pozri nižšie). Softvérový nástroj a metodika EINSTEIN, ktoré boli vytvorené po?as tohto projektu, sa však od jeho ukon?enia na?alej rozvíjali. Nové vydania Projektových novín vás preto budú pravidelne informova? o novom vývoji, projektoch a iných súvisiacich ?innostiach.


V tomto vydaní

· Ukon?enie IEE projektu EINSTEIN

· Nový IEE projekt EINSTEIN - II

· EINSTEIN v Rakúsku

· Projekty a príspevky od užívate?ov EINSTEIN


Novinky

Vydanie nového nástroja V1.2

Na jese? roku 2010 bude vydaná nová aktualizácia (verzia 1.2) softvéru EINSTEIN. K dispozícii je testovacia verzia Beta. Aktualizácia softvéru obsahuje nasledujúce nové funkcie:

  • flexibilné ?asové plány pre procesy; všeobecná ?asová závislos? na procese dopytu tepla môže by? definovaná a modelovaná užívate?om
  • celkovo zlepšené užívate?ské rozhranie EINSTEIN (editovanie databázy, lepšia grafika, at?.)
  • inštalátor systému Windows, u?ah?ujúci užívate?om Windows inštalova? a aktualizova? softvér EINSTEIN a doplnkové funkcie
  • vylepšený modul pre modelovanie a návrh CHP systémov
  • vylepšený modul rekuperácie tepla

Za?íname nový EINSTEIN-II

Nový európsky projekt “EINSTEIN - II”, ktorý je spolufinancovaný v rámci programu Inteligentná energia pre Európu (IEE), sa za?al 1. júla 2010. Doba trvania projektu je 2 roky až do júna 2012.

 


Udalosti

De? užívate?ov a vývojárov EINSTEIN

D?a 28.februára 2011 sa bude v Luxembursku kona? prvý De? užívate?ov a vývojárov EINSTEIN ako fórum pre výmenu názorov a diskusiu.

Prosím zasielajte svoje abstrakty (pol stránkové) do novembra 2010 na adresu: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Pre viac informácií a registráciu: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 


Užito?né informácie

Nástroj Einstein si môžete stiahnu? na webovej adrese http://sourceforge.net/projects/einstein

?alšie materiály o EINSTEINe sú tiež k dispozícii na web-stránke nového projektu IEE-Einstein-II: www.einstein-energy.net

 


Zaregistrujte sa

Ak chcete obdrža? ?alšie vydanie týchto Projektových novín zaregistrujte sa tu.

Ak chcete prispie? k ?alšiemu vydaniu (napr. s krátkym popisom vášho projektu vz?ahujúcemu sa k nástroju EINSTEIN), zašlite prosím krátky text (max. 500 slov) s obrázkom (volite?né) na emailovú adresu Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 


Kontaktujte nás

Hans Schweiger
energyXperts.NET
Barcelona (Spain) / Berlin (Germany)

webstránka: www.energyxperts.net
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
telefónne ?ísla:
+34 697 267 280
+49 30 221 606 759

Ukon?enie IEE projektu EINSTEIN

Projekt "EINSTEIN", spolufinancovaný v rámci programu Inteligentná energia pre Európu, bol ukon?ený v auguste 2009. Výstupy projektu sú k dispozícii na stiahnutie na www.iee-einstein.org

spä? na za?iatok

Nový IEE Project EINSTEIN - II

Nový európsky projekt "EINSTEIN - II" sa za?al 1. júla 2010. Tento projekt je spolufinancovaný v rámci programu Inteligentná energia pre Európu. Doba trvania projektu je 2 roky s ukon?ením projektu v júni 2012.
V rámci tohto IEE projektu budú uskuto?nené školenia o EINSTEINe (jar 2011) a energetické audity v priemyselných spolo?nostiach a v terciárnom sektore v Rakúsku, Bulharsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Slovensku, Španielsku a vo Ve?kej Británii.
Významne vylepšená pripravovaná verzia 2.0 softvérového nástroja a metodiky EINSTEIN bude zah??a? možnos? kontroly nepriemyselných budov terciárneho sektora a analýzy chladiacich a klimatiza?ných za?ažení.
Okrem toho, v rámci energetických auditov a energetického riadenia, chce EINSTEIN-II svojou metodiku energetického auditu prispie? k štandardizácii prebiehajúcich ?innosti na európskej úrovni.
Projektoví partneri nového projektu Einstein-II sú:

· energyXperts.NET, Španielsko (koordinátor)

· AEE INTEC – Institute for Sustainable Technologies, Rakúsko

· Austrian Energy Agency, Rakúsko

· Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembursko

· Cork Institute of Technology (Clean Technology Centre), Írsko

· Deutsches Institut für Normung e.V., Nemecko

· Tecnoalimenti , Taliansko

· ZukunftsAgentur Brandenburg, Nemecko

· Chamber of Commerce Drôme, Francúzsko

· West Midlands European Centre, Belgisko

· Ruse University “Angel Kunchev”, Bulharsko

· Chamber of Commerce and Industry Madrid, Španiesko

· SCPC, s.r.o., Slovensko


Kontaktné údaje sú k dispozícii na webovej stránke projektu: www.einstein-energy.net

EINSTEIN-II Team

spä? na za?iatok

EINSTEIN v Rakúsku

V októbri 2009 sa v Rakúsku za?al nový projekt "EINSTEIN in Österreich“ v trvaní 18 mesiacov. V rámci tohto projektu sa majú vykonáva? nasledovné aktivity:

· príspevky na zlepšenie softvérového nástroja EINSTEIN a metodika

· audity v Rakúsku vykonané pomocou nástroja EINSTEIN.


Projektoví partneri:

· Technologiezentrum Attnang - TZA (koordinátor)

· AEE INTEC

· NTE – Naturenergie Technology and Engineering GmbH

· energyXperts.NET


Kontakt:
Mag. Sabine Watzlik (TZA)
email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

spä? na za?iatok

Projekty a príspevky od užívate?ov

ETEREA (SISTEMAS EXPERTOS DE EFICIENCIA DE ENERGÍA TÉRMICA E HÍDRICA)
Tento španielsky projekt, koordinovaný Obchodnou a priemyselnou komorou v Madride, je zameraný na audity efektívneho využitia tepelnej energie a vody v Madride.
Ponúkané služby zah??ajú štyri typy ?inností:

· Tepelné energetické audity v 8 MSP pod?a metodiky EINSTEIN

· Hydro-audity v 8 MSP zamerané na efektívne využívanie vody vo výrobných procesoch

· Implementácia monitorovacieho systému v 16 MSP

· Budovanie kapacít pre EINSTEIN v 30 MSP pôsobiacich v oblastiach energetického poradenstva


Kontakt: Nuria Torres
webstránka: www.camaramadrid.es
webstránka: www.lineambiental.es
email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
telefón: +34 91 538 35 00 / 37 84

ETEREA je projekt INNOEMPRESA financovaný:

spä? na za?iatok

www.einstein-energy.net | einstein.sourceforge.net

Footer

 

Výroba tejto publikácie bola finan?ne podporená Európskou komisiou v rámci Programu 'Inteligentná energia - Európa' (Projekt: EINSTEIN-II, iee/09/702/S12.558239). Zodpovednos? za obsah publikácie nesú výhradne jej autori. Nemusí nevyhnutne odráža? názor Európskeho spolo?enstva. Európska komisia nie je zodpovedná za akéko?vek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

 

 

The EINSTEIN Expert-System Software Tool

The EINSTEIN methodology is supported by an expert system software tool that guides the user through the whole auditing procedure spanning from data acquisition, processing and estimation to the design and quantitative (energetic and economic) evaluation of alternative solutions.

read more...

Training and certification

A standard training programme on the EINSTEIN methodology has been developed. This training programme consists of introductory and advanced training courses, together with the possibility for trainees to carry out a project work and obtain certification as an EINSTEIN energy auditor.

read more...

intelligent europe logo